Ustroj NSŽSD 2020-07-30T13:33:47+02:00

Obavijesti

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA – 25.02.2021.

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA –

Službeni Glasnik Balun 7-2021

Balun 7-2021. Službeni glasnik

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA – 24.02.2021.

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA –

Glasnik

Službeni Glasnik Balun 7-2021

Balun 7-2021. Službeni glasnik

Službeni Glasnik Balun 6-2021

Balun 6-2021. Službeni glasnik

Službeni Glasnik Balun 5-2021

Balun 5-2021. Službeni glasnik

Dokumenti

ADRESARI
KALENDAR NATJECANJA
PROPISI, OBRAZCI I LICENCE
SLUŽBENE OBAVIJESTI
RASPORED I REZULTATI
ZAPISNICI
Svi dokumenti

Važni linkovi

USTROJ NSŽSD

PREDSJEDNIK

Marko Erceg

DOPREDSJEDNICI

 1. Mario Smodlaka
 2. Mijo Šuto
 3. Ante Ljubičić
 4. Ante Mihaljević

ČLANOVI

 1. Filip Bašić
 2. Hrvoje Budimir
 3. Dean Čakić
 4. Mario Jurić
 5. Petar Meštrov
 6. Ivan Milas
 7. Ozren Maršić
 8. Dean Rahan
 9. Tonći Pleština
 10. Pero Sunara
 11. Čedomil Šimić
 12. Antonio Škarpa

1.   Zdravko Perko
2.    Branimir Jonjić
3.   Darko Vlatković

NATJECATELJSKA KOMISIJA

1. Mario Jurić, predsjednik
2. Marinko Tadić-Šutra
3. Roko Pezelj
4. Dragan Božin
5. Lukša Roje

STRUČNA KOMISIJA

1. Ivan Gudelj, predsjednik
2. Zdravko Marić
3. Tihomir Trogrlić
4. Duje Strukan
5. Ante Rađa
6. Ivica Roguljić
7. Frane Žuvela
8. Zlatko Jerković
9. Darko Vlaktović

KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET

1. Ozren Maršić, predsjednik
2. Zvonko Balić
3. Radoslav Tomas
4. Tiho Vrgoč
5. Ivan Čavka

KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA

1. Franko Bogdan, predsjednik
2. Siniša Jalić
3. Mirko Labrović
4. Valentino Roglić
5. Ivica Žuljević
6. Mate Radić
7. Duje Tokić
8. Ivica Roguljić
9. Vinko Marača

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA

1. Andrija Čaljkušić, predsjednik
2. Ante Jurić, tajnik
3. Alen Jakšić
4. Edi Šunjić
5. Marin Ivanković
6. Ante Jelavić
7. Jakov Bilić

KOMISIJA ZA MLAĐE UZRASTE

1. Vlado Babić, predsjednik
2. Edi Rupić
3. Vinko Malenica
4. Luka Vučko
5. Zlatko Runje
6. Siniša Šegović
7. Joško Kosović

KOMISIJA ZA ŽALBE

1. Marijan Saša, predsjednik
2. Kruno Peronja
3. Edvard Runjić

DISCIPLINSKI SUDAC

1. Jakov Juretić

KOMISIJA ZA NOVČANO-MATERIJALNO POSLOVANJE

1. Hrvoje Budimir, predsjednik
2. Petar Meštrov
3. Vicko Bućan
4. Mijo Pašalić
5. Julija Hrstić

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU

1. Ante Mihaljević, predsjednik
2. Pavle Marinković
3. Miroslav Dugeč
4. Marin Mandić
5. Milan Čagalj
6. Borislav Vuković
7. Mladen Perica

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET

              1. Joško Parać, predsjednik
              2. Jakša Katić Car
              3. Petar Bandić
              4. Zvonko Kovačević
              5. Slobodan Čakić
              6. Branimir Jonjić

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

1. Zdravko Perko, predsjednik
2. Dinko Pivalica
3. Vladimir Ivančev
4. Ante Bandalović
5. Branimir Lukšić

            KOMISIJA ZA OBJEKTE

1. Filip Bašić, predsjednik
2. Mario Jurić
3. Nikša Petković
4. Tomislav Čipčić
5. Stipe Rogošić

KOMISIJA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

1. Jurica Gizdić, predsjednik
2. Mijo Grabovac
3. Miro Podrug
4. Robert Kučić
5. Bogdan Klarić

STATUT NSŽSD

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 14. i članka 46. Zakona o
sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), i članka 30. Statuta
Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske, Skupština Nogometnog saveza Županije
splitsko-dalmatinske na sjednici održanoj 13.12.2016. godine je donijela
S T A T U T
NOGOMETNOG SAVEZA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE
I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:
– nazivu,
– sjedištu,
– zastupanju,
– izgledu pečata udruge,
– području djelovanja skladno ciljevima,
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i
načinu vođenja popisa članova,
– tijelima udruge,
– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
– izboru i opozivu likvidatora udruge
– prestanku postojanja udruge
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te
drugim pitanjima od značaja za udrugu
2) Nogometni savez Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Savez) je sportski
savez koji potiče, promiče i skrbi o nogometu, malom nogometu (futsal), nogometu na
pijesku i veteranskom nogometu na području Splitsko-dalmatinske županije, skrbi se o
organizaciji i provođenju nogometnih natjecanja na teritoriju na kojem djeluje, provodi
registraciju nogometaša, promiče stručni rad u nogometnom sportu.
Članak 2.
Savez je osnovan 18.11.1994. godine, kao pravni slijednik Splitskog nogometnog podsaveza
osnovanog 07.03.1920. godine u Splitu.
Članak 3.
Savez je neprofitabilna udruga, a upisuje se u Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti,
koji vodi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 4.
Statut je temeljni opći akt Saveza.
Članak 5.
1) Savez djeluje na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije.2) Sjedište Saveza je u Splitu, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5/II.
Članak 6.
1) Naziv Saveza je: Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske.
2) Skraćeni naziv Saveza je: NSŽSD.
Članak 7.
Savez zastupa i predstavlja Predsjednik, a zastupa tajnik Saveza.
Članak 8.
Pečat Saveza je promjera 3 cm, okruglog oblika s loptom u sredini i grbom Splitsko-
dalmatinske županije u sredini i natpisom znakom Saveza u sredini lopte i natpisom NOGOMETNI
SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE – SPLIT.
Članak 9.
1) Savez ima zastavu i znak.
2) Zastava Saveza je plavo bijele boje dužine 2 m, širine 1m, sa znakom Saveza
u sredini.
3) Znak Saveza je okruglog oblika i predstavlja crno-bijelu loptu na čijem je vrhu smješten
zlatni grb Splitsko-dalmatinske županije, a u dnu lopte piše godina osnutka Saveza 1920. Oko lopte je
plavi natpis: Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske Split.
Članak 10.
1) Savez je je član Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).
2) Savez, njegova tijela i službene osobe, članovi Saveza, igrači, treneri, nogometni suci,
službene osobe, koji djeluju unutar Saveza, obvezuju se:
– postupati sukladno Pravilima nogometne igre, koje je donio Međunarodni nogometni
savez BOARD (IFAB);
– poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja, kao izraza fair-playa;
– poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e i HNS-a u svako vrijeme;
– priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je
utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;
– priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim
odredbama Statuta HNS-a,
– podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili
pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u
okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to
izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.
Savez će osiguravati, da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.
3) Savez se obvezuje, da će njegovi članovi sudjelovati u natjecanjima, koje organizira HNS i
da će plaćati članarinu za članstvo u HNS-u.
II
PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA
Članak 11.
1) Područje djelovanja Saveza su sportovi.
2) Cilj Saveza je poticanje i unapređenje nogometa, malog nogometa (futsal) i nogometa na
pijesku na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije, te suradnja s ostalim županijskim nogometnim
savezima i HNS-om na promicanju nogometa u čitavoj Republici Hrvatskoj.3) Djelatnosti, kojima Savez ostvaruje svoje ciljeve su:
– organiziranje i provođenje sustava natjecanja,
– provođenje registracije igrača i klubova,
– utvrđivanje disciplinske odgovornost igrača i drugih nogometnih djelatnika,
– uređivanje pitanja, koje se odnose na utvrđivanje uvjeta, koje nogometni klub treba
ispunjavati za natjecanja pod nadležnosti Saveza,
– skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanje stručnih djelatnika, trenera,
instruktora i sudaca, o unapređenju sportskih dostignuća, te o vrhunskim sportašima,
– stalno unapređenje nogometne igre i njeno promoviranje u skladu s načelima
Fair-Playa,
– osiguravanje izvora novčanih sredstava za financiranje nogometnog športa na
teritoriju Splitsko-dalmatinske županije,
– sudjelovanje u planiranju i provedbi godišnjih programa javnih potreba u sportu,
– razvijanje nogometa na najširoj osnovi i koordiniranje svih aktivnosti i subjekata vezanih uz
program nogometa na najširoj osnovi na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije,
– promicanje i provođenje anti-doping kontrole i aktivnosti vezane uz prevenciju
dopinga,
– skrb o zdravstvenoj zaštiti i kontroli igrača, sudaca i trenera,
– skrb o održavanju i korištenju sportskih objekata i igrališta,
– promicanje školskog i studentskog nogometa,
– organiziranje susreta selekcija Splitsko-dalmatinske županije u svim uzrastima
– organiziranje nogometnih kampova,
– obavljanje i drugih poslova i djelatnosti određenih zakonom, Statutom Saveza, te
Statutom i pravilima HNS-a .
3) Savez u ostvarivanju ciljeva iz ovog Statuta surađuje s tijelima državne uprave, područne i
lokalne samouprave, školama i drugim obrazovno-odgojnim ustanovama, te s odgovarajućim
znanstvenim institucijama.
Članak 12.
Ciljeve i zadatke navedene u članku 11. ovog Statuta, Savez obavlja neposrednim i
zajedničkim djelovanjem udruženih članova.
Članak 13.
Rad Saveza je javan.
Javnost rada se ostvaruje:
– pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Saveza,
– obavještavanjem preko web stranice Saveza,
– obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o radu i poslovanju Saveza,
– putem službenog glasila Saveza, “Balun”
– na druge načine.
Članak 14.
1) Savez je neutralan po pitanjima politike i vjere.
2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na
njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom određenju ili bilo čemu drugome zabranjena
je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Saveza.
Članak 15.
1) Savez će poticati prijateljske odnose između svojih članova, igrača, trenera, nogometnih
sudaca i službenih osoba.2) Svi članovi Saveza, koji su uključeni u nogomet, obvezni su poštivati ovaj Statut, propise i
načela Fair-Playa.
Članak 16.
1) Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti.
2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari višak prihoda, isti se mora koristiti isključivo
za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju ciljevi Saveza, utvrđeni ovim
Statutom.
Članak 17.
1) Na području Saveza mogu djelovati nogometna središta (u daljnjem tekstu NS).
2) Izvršni odbor Saveza posebnom odlukom i općim aktom regulira rad NS, njegovu
nadležnost i teritorijalno područje djelovanja.
3) Djelatnost NS je osobito:
– vođenje natjecanja na svom području, sukladno propisima Saveza i HNS-a.
– aktivnosti na unapređenju nogometa i dr.
4) NS je organizacijski i funkcionalno podređeno Savezu.
III
ČLANSTVO
Članak 18.
1) Članovi Saveza su: nogometni klubovi, malonogometni (futsal) klubovi, klubovi nogometa
na pijesku, klubovi veteranskog nogometa.
2) Članovi Saveza mogu biti i druge sportske udruge organizirane u skladu s odredbama
Zakona o sportu, koje obavljaju djelatnosti u nogometnom sportu i koje imaju sjedište na području
Splitsko-dalmatinske županije, a o čijem učlanjenju donosi odluku Skupština Saveza.
3) Nogometaši, treneri, nogometni suci i instruktori, nogometni djelatnici u Savezu i
klubovima neizravni su članovi Saveza, putem svojih klubova, odnosno udruga ili tijela Saveza
u kojima djeluju.
4) Odredbe ovog Statuta o članstvu odnose se samo na izravne članove.
Članak 19.
1) Klubovi i udruge iz članka 18. ovoga Statuta, da bi postali članovi Saveza moraju
dostaviti Savezu:
– odluku o udruživanju u Savez,
– zapisnik s osnivačke skupštine,
– presliku svog statuta,
– presliku rješenja o registraciji – upis u registar udruga ili sudski registar, upis u
Registar sportskih djelatnosti, te ako je klub profesionalan – upis u Registar profesionalnih
sportskih klubova,
– presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta
prema NKD-u,
– osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
– osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku,
– ukoliko se radi o klubu, određen broj prijavljenih igrača, čiji se broj utvrđuje
Pravilnikom o statusu igrača i registracijama HNS.
2) Član Saveza obvezno u svoj statut ugrađuje odredbe iz članka 10. st. 2., članka 53.
i članka 63. ovoga Statuta.
Članak 20.
1) Klub postaje član Saveza u trenutku registracije od strane nadležnog tijela Saveza,
odnosno, kada je to propisano pravilnikom HNS-a, u trenutku ovjere registracije kluba od
strane nadležnog tijela HNS-a.2) Odluku o učlanjenju ostalih članova, osim klubova, donosi Skupština Saveza, a
između dviju sjednica Skupština, odluku o prijemu u privremeno članstvo, donosi Izvršni
odbor.
3) Odluka o stalnom članstvu donosi se na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.
4) Privremeni član Saveza ima sva prava i obveze člana Saveza.
5) Savez vodi registar članova, s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama. Za
vođenje registra članova odgovoran je tajnik Saveza.
6) Članovi imaju prava, obveze i odgovornosti u Savezu propisane odredbama ovog
Statuta, a ostvaruju ih putem svojih predstavnika ili na drugi način propisan Statutom.
Članak 21.
1) Članovi imaju prava:
– sudjelovati u radu Skupštine Saveza, na način propisan Statuom,
– predlagati, birati i biti birani u tijela Saveza,
– predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg provođenja ciljeva i zadaća Saveza,
– biti izvještavani o radu Saveza,
– sudjelovati u natjecanjima Saveza i HNS-a,
– sva druga prava koja proistječu iz Statuta i drugih propisa Saveza.
2) Klubovi ne mogu koristiti pravo sudjelovanja u radu Skupštine Saveza, niti aktivno i pasivno
biračko pravo ako u tekućoj natjecateljskoj godini ne sudjeluju u stalnim prvenstvenim
natjecanjima Saveza ili HNS-a.
Članak 22.
Članovi, osim onih navedenih u članku 18. stavku 3. ovoga Statuta imaju i sljedeće obveze:
– provoditi odluke i zaključke tijela Saveza i odgovorni su za njihovu provedbu,
– osigurati da njihov statut i ostali opći akti, kao i statut i opći akti njihovih klubova, budu
sukladni zakonima, ovom Statutu i ostalim općim aktima ovog Saveza i statutu i ostalim
propisima HNS-a, FIFA-e i UEFA-e
– sudjelovati u natjecanjima (ako su članovi klubovi),
– plaćati članarinu,
– izvještavati Savez o izmjenama svog statuta i dostavljati takve izmjene,
– dostavljati Savezu izmjene kod osoba ovlaštenih za zastupanje člana,
– voditi ažurirani popis članova,
– ostale obveze koje proizlaze iz ovog Statuta i općih akata Saveza, HNS-a, FIFA-e
i UEFA-e.
Članak 23.
1) Tijela člana Saveza biraju se ili imenuju u tom članu Saveza (klubu/udruzi). Statut
člana treba predvidjeti postupak koji jamči potpunu neovisnost izbora i imenovanja.
2) Svako tijelo koje nije izabrano ili imenovano na način iz stavka 1. ovoga članka i
sukladno statutu člana, kao i njihove odluke, Savez neće priznati.
Članak 24.
1) Ako član djeluje suprotno odredbama zakona, ovoga i svoga Statuta ili statuta HNS-
a, FIFA-e i UEFA-e, Izvršni odbor može upozoriti člana i pozvati ga na pridržavanje propisa.
Ukoliko i nakon toga član djeluje protupropisno, Izvršni odbor će predložiti skupštini da na prvoj
slijedećoj sjednici suspendira člana.
2) Ako Skupština donese odluku o suspenziji člana, suspenzijom član privremeno gubi
svoja prava iz članstva. Suspenzija prestaje kada Skupština utvrdi da je član počeo raditi
sukladno zakonu, ovom i svom Statutu i statutima HNS-a, FIFA-e i UEFA-e, o čemu se donosi
posebna odluka.3) Ukoliko član i nakon suspenzije nastavi djelovati protustatutarno najmanje 6 mjeseci,
brisati će se trajno iz članstva Saveza posebnom odlukom Skupštine.
Članak 25.
1) Članstvo u Savezu prestaje:
– brisanjem iz članstva,
– ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje dvije godine,
– ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge,
– odlukom Skupštine saveza,
– brisanjem iz registra udruga ili sudskog registra,
– na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.
2) Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Saveza, a odluku o brisanju iz
članstva jer je član prestao postojati ovlašteno tijelo Saveza, koju treba verificirati Skupština..
3) Prestankom članstva ne prestaju financijske obveze koje je dosadašnji član imao
prema Savezu.
KLUB
Članak 26.
1) Nogometni klub je pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost i sudjeluje u
nogometnom natjecanju i obavlja nogometnu pripremu i poduku.
2) Malonogometni (futsal) klub je pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost i
sudjeluje u malonogometnom natjecanju i obavlja nogometnu pripremu i poduku.
3) Klub nogometa na pijesku je pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost i
sudjeluje u natjecanju nogometa na pijesku i obavlja nogometnu pripremu i poduku.
4) Klub veteranskog nogometa je pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost i
sudjeluje u natjecanju veteranskog nogometa i obavlja nogometnu pripremu i poduku.
5) Član Saveza može biti bilo koji klub naveden pod 1),2),3) i 4) ovog članka, koji
ispunjava uvjete iz članka 19. ovoga Statuta i Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a,
bez obzira na status (amaterski ili profesionalni) ili pravni oblik (udruga ili športsko dioničko
društvo).
UDRUGA
Članak 27.
1) Član Saveza može biti udruga stručnih djelatnika u nogometu (treneri, suci,
zdravstveni radnici i sl.) ili nogometaša, te druge udruge koje obavljaju nogometnu djelatnost i
imaju sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije, a Savez donese odluku o njenom
članstvu.
IV
USTROJSTVO
Članak 28.
1) Tijela Saveza su:
– Skupština
– Izvršni odbor
– Odbor za hitnost
– Nadzorni odbor
– Predsjednik
– Tajnik
– pravna tijela
2) Skupština Saveza je najviše tijelo Saveza, koje upravlja poslovima Saveza.3) Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Saveza.
4) Stalne i ad hoc komisije su radna tijela Izvršnog odbora koje savjetuju i pomažu Izvršnom odboru u
obavljanju njegovih poslova.
5) Odbor za hitnost je tijelo koje u iznimnim slučajevima koji ne trpe odgodu, i to pod uvjetima propisan
posebnom odlukom Izvršnog odbora, izvršava funkciju Izvršnog odbora.
6) Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Saveza.
7) Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez te predsjeda Skupštinom i Izvršnim
odborom.
8) Tajnik je administrativno tijelo koje zastupa Savez i upravlja operativnim poslovima Saveza.
9) Pravna tijela su Komisija za žalbe, Disciplinska komisija (Disciplinski sudac) i Komisija za
registraciju klubova i igrača.
10) Tijela Saveza bira ili imenuje sam Savez, bez vanjskih utjecaja i sukladno postupcima
opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima
Skupština
Članak 29.
1) Skupština svoje poslove obavlja na sjednicama.
2) Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.
3) Svake četiri godine održava se izborna godišnja Skupština.
4) Skupštinu saziva predsjednik Saveza.
5) Skupština se treba održati i ako to predloži Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članova
Saveza.
6) Sazivatelj sjednice Skupštine predlaže dnevni red sjednice.
7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Saveza obvezan je sjednicu
Skupštine sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se treba održati u
roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Saveza u navedenim
rokovima ne sazove i odredi održavanje sjednice Skupštine, podnositelj zahtjeva može utvrditi
datum sjednice i sazvati je i o tome obavijestiti Hrvatski nogometni savez.
8) U slučaju ostavke, isteka mandata ili smrti predsjednika, sjednicu može sazvati i
najmanje 5 % članova Saveza.
9) U slučaju ostavke, isteka mandata ili smrti predsjednika, prestaje mandat svim
članovima Izvršnog odbora i članovima stalnih komisija Izvršnog odbora.
10) Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Saveza sukladno Poslovniku o radu
Skupštine.
11) Zastupnike u Skupštini mogu imati samo članovi Saveza.
Članak 30.
1) Zastupnik u Skupštini može biti osoba:
– koja je državljanin Republike Hrvatske,
– koja je navršila 18 godina života i poslovno je sposobna,
2) Zastupnici u Skupštini ne mogu biti:
– član Izvršnog odbora Saveza, osim predsjednika i dopredsjednika,
– tajnik Saveza,
– član pravnog tijela Saveza,
– aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica,
kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,- menadžeri u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačene osobe, odnosno
posrednici za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih
godinu dana,
– osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog
društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje
sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
– osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili
prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,
– osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim
osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih
Zakonom o sportu,
– osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o
ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji
proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima
menadžera u sportu.
Članak 31.
Skupštinu čine zastupnici:
1) Nogometnih klubova:
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 3. Županijskoj ligi (hvarska liga) sa pravom na
jedan glas;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 2. Županijskoj ligi, sa pravom na dva glasa;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 1. Županijskoj ligi, sa pravom na četiri glasa;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi, sa pravom svakog
zastupnika na osam glasova;
-zastupnik svakog kluba koji se natječe u 2. Hrvatskoj nogometnoj ligi, sa pravom svakog
zastupnika na šesnaest glasova;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 1. Hrvatskoj nogometnoj ligi, sa pravom svakog
zastupnika na trideset dva glasa;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 2. Ženskoj nogometnoj ligi, sa pravom svakog
zastupnika na jedan glas;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 1. Hrvatskoj ženskoj nogometnoj ligi, sa pravom
svakog zastupnika na dva glasa.
2) Futsal klubova:
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 1. Županijskoj malonogometnoj (futsal) ligi, sa
pravom na jedan glas;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 2. Hrvatskoj malonogometnoj (futsal) ligi, sa
pravom svakog zastupnika na dva glasa;
– zastupnik svakog kluba koji se natječe u 1. Hrvatskoj malonogometnoj (futsal) ligi, sa
pravom svakog zastupnika na četiri glasa.
3) Zastupnik Udruge nogometnih trenera, ako je ista osnovana na razini Splitsko-
dalmatinske županije, sa pravom na jedan glas.
4) Zastupnik Udruge igrača, ako je ista osnovana na razini Splitsko-dalmatinske
županije, sa pravom na jedan glas.
5) Predsjednik Saveza zastupnik je u Skupštini Saveza po funkciji do isteka mandata, bez
prava glasa, osim u slučaju ako je istovremeno i zastupnik u skupštini nogometnog kluba ili
futsal kluba iz stavka 1) ili stavka 2) ovog članka, u kojem slučaju kao zastupnik
nogometnog kluba, odnosno futsal kluba ima pravo na onaj broj glasova koji je propisan
stavkom 1), odnosno stavkom 2) ovog članka Statuta.
6) Zastupnika u Skupštini predlaže član Saveza na način da zakonski zastupnik člana ili drugo
ovlašteno tijelo za zastupanje izdaje potrebnu punomoć kojom imenuje zastupnika u Skupštini
Saveza.Članak 32.
1) Skupština obavlja sljedeće poslove:
– verificira mandate zastupnika Skupštine,
– donosi i mijenja Statut Saveza,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– donosi Pravilnik o radu Izvršnog odbora i njegovih radnih tijela,
– utvrđuje program razvoja i unapređivanja nogometnog sporta i program rada za
svoje mandatno razdoblje,
– usvaja godišnji proračun, te godišnji završni račun,
– bira i razrješava predsjednika Saveza,
– bira i razrješava dopredsjednike Saveza
– bira i razrješava članove Izvršnog odbora ,
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
– bira Izbornu komisiju, Žalbenu izbornu komisiju i razrješava ih,
– bira i razrješava zastupnike Saveza u Skupštini HNS-a,
– razmatra izvještaje o radu Izvršnog odbora i njegovih radnih tijela,
– odlučuje o prijemu, suspenziji ili isključenju člana Saveza,
– donosi odluku o prestanku rada Saveza,
– odlučuje o molbama i žalbama za koje je nadležna u smislu ovog Statuta i Pravilnika,
– obavlja i druge poslove i zadatke predviđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu
Skupštine i Programom rada.
– donosi odluku o prestanku rada Saveza i o raspolaganju imovinom u tom slučaju
– odlučuje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugog tijela.
Članka 33.
1) Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine
2) Zastupniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na, koji je izabran, u slučaju:
– promjene ili gubitka državljanstva,
– opoziva ili razrješenja,
– podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
– pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 63. ovog Statuta,
– nastupa okolnosti zbog, kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.
3) Opoziv zastupnika se obavlja na način i po postupku propisanom za njegov izbor.
4) Ukoliko zastupnik u skupštini bude izabran za člana Izvršnog odbora, a ne radi se o
predsjedniku i dopredsjedniku Skupštine Saveza, mandat mu miruje, a član Saveza, na istoj
sjednici može predložiti zamjenskog zastupnika. Nakon prestanka gore navedene nespojive
dužnosti, zastupnik nastavlja obnašanje zastupničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata u Skupštini ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Skupštine u roku od 15 dana od
dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti
na temelju mirovanja mandata zastupnik može tražiti samo jedanput tijekom trajanja mandata.
5) Mandat naknadno izabranog zastupnika ili zamjenskog zastupnika traje do isteka
mandata Skupštine.
Članak 34.
1) Skupština može započeti s radom, ako je prisutna većina od svih glasova zastupnika.
2) Skupština, donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova nazočnih
zastupnika na Skupštini.
3) Zastupnici suspendiranih članova Saveza nemaju pravo glasa na sjednici.
Članak 35.
Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada
zastupnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za njen rad.Izvršni odbor
Članak 36.
1) Izvršni odbor ima 17 članova uključujući predsjednika i četiri dopredsjednika.
2) Predlaganje i način izbora i razrješenja predsjednika, dopredsjednika i članova Izvršnog
odbora uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, uz zajamčeni slobodni izbor.
3) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
4) Člana Izvršnog odbora, koji u trenutku izbora mora biti zastupnik u Skupštini, bira Skupština
NSŽSD-e javnim glasanjem na prijedlog predsjednika Saveza.
5) Člana Izvršnog odbora bira se većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.
6) Kandidate za članove Izvršnog odbora predlaže predsjednik Saveza.
7) Prilikom predlaganja, predsjednik treba voditi računa o stručnosti i kvaliteti predloženih
članova, zastupljenosti svih dijelova Saveza na teritorijalnom principu, kao i zastupljenost
predstavnika strukovnih organizacija.
8) Član Izvršnog odbora ne može biti:
– zastupnik u Skupštini Saveza, osim predsjednika Skupštine i četiri dopredsjednika,
– tajnik Saveza,
– član pravnog tijela Saveza,
– aktivni nogometni sudac, niti osoba, koja je to bila u posljednje tri godine,
– članovi pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica,
kao i osobe, koje su to bile posljednje tri godine,
– članovi tijela pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe, koje su to bile posljednje tri godine,
– menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja
utakmica, kao niti osoba, koja je to bila posljednjih godinu dana
– osoba, koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 65.
Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne
za neko od navedenih kaznenih djela,
– osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva
prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje
sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
– osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili
prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,
– osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim
osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu
povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,
– osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene
ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju
pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po
svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu.
9) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u
slučaju:
– promjene ili gubitka državljanstva,
– razrješenja,
– podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
– gubitka poslovne sposobnosti,
– pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 63. Statuta
– nastupa okolnosti, zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.
10) U slučaju, da nekome od članova Izvršnog odbora prestane mandat prije isteka roka na
koji je izabran, novi član ili članovi Izvršnog odbora izabrat će se na prvoj sljedećoj sjednici SkupštineČlanak 37.
Izvršni odbor između dvije sjednice Skupštine upravlja poslovima Saveza, te obavlja slijedeće
poslove:
– saziva izvanrednu sjednicu Skupštine,
– predlaže izmjene i dopune Statuta, pravilnika i Poslovnika Skupštine, te njenih tijela i
komisija,
– donosi program Izvršnog odbora i njegovih tijela,
– usvaja prijedlog godišnjeg novčanog proračuna i završnog računa,
– donosi Pravilnik o radu Zbora nogometnih sudaca, Pravilnik o radu Zbora nogometnih
trenera, Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja,
– donosi pravilnike o nadležnosti Stručne službe Saveza, akt o sistematizaciji radnih mjesta u
Stručnoj službi, kao i druge normativne akte čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,
– imenuje tajnika Saveza i, kada je to potrebno, imenuje vršitelja dužnosti tajnika,
– imenuje i opoziva likvidatora udruge,
– utvrđuje pravila za organizaciju finalnih utakmica, te utakmica završnog dijela u natjecanjima
koje organizira Savez,
– donosi odluku o podržavanju kandidature za predsjednika HNS-a kojeg je kandidirao neki
drugi član HNS-a,
– donosi odluku kojom se propisuju uvjeti za rad Odbora za hitnost, sukladno čl. 28. st. 5. ovog
Statuta,
– imenuje i razrješava predsjednike i članove pravnih tijela Saveza,
– imenuje i razrješava predsjednike i članove svojih stalnih i privremenih komisija,
– verificira listu delegata i sudaca za natjecanja na razini Saveza te djelatnike u
rukovodstvima natjecanja,
– podnosi Skupštini izvještaj o svom radu,
– predlaže odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama o kojima odlučuje Skupština,
– verificira sponzorske ugovore,
– donosi kalendar i propozicije natjecanja za koja je Savez izravno nadležan,
– donosi odluku o izdavanju službenog glasila Saveza drugih publikacija i stručne literature,
– određuje visinu svih vrsta pristojbi za sva stalna natjecanja iz svoje nadležnosti, kao i odluku
o visini pristojbe za brisovnicu prilikom odlaska igrača na područje drugog ŽNS, ako to nije
regulirano odlukom HNS-a,
– donosi odluke o završnim natjecanjima za mlađe kategorije, kategorije žena i malog
nogometa na razini Saveza,
– predlaže kandidate za članove komisija Izvršnog odbora HNS-a, pravnih i arbitražnih tijela
HNS-a,
– predlaže kandidate za liste delegata na natjecanjima kojima rukovodi HNS, a na prijedlog
komisije za natjecanje;
– predlaže kandidate za liste sudaca na natjecanjima kojima rukovodi HNS, a na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca;
– utvrđuje normative za stručno-pedagoški rad klubova u natjecanjima nad kojima ima
neposrednu nadležnost, sukladno odlukama HNS-a,
– odlučuje o sadržaju, izgledu i obliku simbola, znakova i značaka za službene i prigodne
potrebe Saveza te utvrđuje sadržaj svih obrazaca koji su vezani za aktivnosti klubova i
saveza na području Saveza, a koji nisu propisani od strane HNS-a,
Članak 38.
1) Izvršni odbor poslove obavlja na sjednicama.
2) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi.
3) Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja
članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
4) Sjednicama Izvršnog odbora predsjeda predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili
spriječen, dopredsjednik s najdužim stažem.5) Odluke se donose javnim glasovanjem.
6) Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora,
predsjednik je obvezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem roku od
deset dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati
sjednicu Izvršnog odbora.
7) Pravilnikom o radu Izvršnog odbora i njegovih radnih tijela detaljnije se uređuje način rada
na sjednicama Izvršnog odbora i način rada njegovih radnih tijela.
8) Izvršni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Saveza.
Stalna radna tijela Izvršnog odbora
Članak 39.
1) Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:
– Stručna komisija
– Komisija za natjecanje,
– Komisija za financije i marketing,
– Komisija za mlađe uzraste,
– Komisija za futsal,
– Komisija za nogomet na pijesku,
– Komisija za zdravstvo,
– Komisija za ženski nogomet,
– Komisija za sportske objekte,
– Komisija nogometnih sudaca,
– Komisija nogometnih trenera,
– Komisija za veteranski nogomet,.
2) Predsjednike i članove stalnih radnih tijela imenuje Izvršni odbor, vodeći računa o stručnosti
kandidata i ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika članova Saveza.
3) Mandat radnih tijela traje četiri godine. Ukoliko Izvršnom odboru ranije prestane mandat, isti
prestaje i radnim tijelima. U tom slučaju radna tijela djeluju do imenovanja novih članova kao vršitelji
dužnosti.
Odbor za hitnost
Članak 40.
1) Odbor za hitnost sastoji se od predsjednika Izvršnog odbora i četiri dopredsjednika.
2) Tajnik Saveza sudjeluje u radu Odbora za hitnost, ali nema pravo glasa.
3) Uvjete potrebne za rad Odbora za hitnost pobliže propisuje Izvršni odbor Saveza posebnom
odlukom.
4) U radu Odbora za hitnost mogu sudjelovati i druge osobe zadužene za određeno područje
djelovanja Saveza. Odluku o pozivanju tih osoba donosi predsjednik Saveza.
4) Odbor za hitnost može donositi odluke ako su prisutni svi članovi. U slučaju jednakog broja
glasova, odlučuje predsjednikov glas.
5) Odbor za hitnost zasjeda i donosi odluke između dviju sjednica Izvršnog odbora u
predmetima i pitanjima koja ne trpe odgodu.
6) Sjednice Odbora za hitnost saziva predsjednik Saveza.
7) Odluke, koje donosi Odbor za hitnost, treba verificirati Izvršni odbor na prvoj narednoj
sjednici.
8) Sjednica Odbora za hitnost u iznimnim slučajevima može biti održana telefonskim putem uz
obvezu sudjelovanja svih članova. Tajnik Saveza tehnički održava tu sjednicu i o tome pravi zapisnik.Nadzorni odbor
Članak 41.
1) Nadzorni odbor nadzire poslovanja Saveza, odobrava prijedlog završnog računa i plana
financiranja.
2) O nepravilnostima, koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje
mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti.
Članak 42.
1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština.
a) Predsjednika i člana Nadzornog odbora, koji u trenutku izbora mora biti zastupnik u
Skupštini bira Skupština NSŽSD-e javnim glasanjem na prijedlog Predsjednika Saveza.
b) Odluka o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih
zastupnika Skupštine.
2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog tijela Saveza.
3) Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.
4) Sjednica nadzornog odbora u iznimnim slučajevima može biti održana i telefonskim putem
uz obvezu sudjelovanja svim članova. Tajnik Saveza tehnički održava tu sjednicu i o tome pravi
zapisnik.
5) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Saveza ili
najmanje 1/3 članova Skupštine Saveza.
Predsjednik i dopredsjednici Saveza
Članak 43.
1) Savez ima predsjednika i četiri dopredsjednika.
2) Predsjednik Saveza je po dužnosti predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.
3) Predsjednika, koji u trenutku izbora mora biti zastupnik, bira Skupština javnim glasovanjem.
4) Za izbor predsjednika je potrebna većina glasova prisutnih zastupnika Skupštine. Ukoliko
niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugi krug ulaze dva kandidata koji su dobili
najveći broj glasova. Ukoliko niti u drugom krugu niti jedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu
glasova, izbori se ponavljaju na sljedećoj sjednici Skupštine koja mora biti sazvana u roku od dva
mjeseca.
5) Kandidat može biti biran na Skupštini ako njegovu kandidaturu podrži najmanje 1/3 članova
Saveza, a podršku u pisanom obliku dostave ured Saveza najkasnije 15 dana prije datuma
održavanja Izborne sjednice Skupštine. Zakašnjeli prijedlozi su nevažeći.
6) Predsjednik se bira na razdoblje od četiri godine.
7) Dopredsjednike bira Skupština između članova Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika.
Članak 44.
1) Predsjednik:
– predstavlja i zastupa Savez,
– odgovoran je za ustrojstvo i organizaciju rada Saveza,
– odgovoran je za izvršenje programa rada Saveza za mandatno razdoblje,
– odgovoran je za izvršenje godišnjeg financijskog proračuna Saveza,
– primarni je naredbodavac u smislu izvršenja programa rada i financijskog
proračuna, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
– potpisuje opće akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,
– sklapa ugovore i druge pravne poslove u ime i za račun Saveza te vodi poslove
Saveza sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,
– skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,- donosi odluke o financiranju obrazovanja i stručnog usavršavanja osoba vezanih uz Savez,
– obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza ili koje
su u svezi s funkcijama predsjednika.
2) Predsjednik kod glasovanja u Izvršnom odboru i odboru za hitnost u
slučajevima jednakog broja glasova ima odlučujući glas.
3) Ukoliko odsutnost ili spriječenost predsjednika traje duže od dva mjeseca
dopredsjednika koji će ga zamjenjivati imenuje Izvršni odbor.
4) Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg
financijskog izvješća.
5) Predsjednik, odnosno dopredsjednici za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Tajnik
Članak 45.
1) Tajnika je administrativno tijelo koje imenuje Izvršni odbor za vrijeme od četiri godine,
temeljem natječaja.
2) Ista osoba, po isteku roka na koji je imenovana, može biti ponovno izabrana za
tajnika.
3) Tajnik je samostalan u svom radu, a odgovoran je za svoj rad Izvršnom odboru
i predsjedniku Saveza.
4) Tajnik Saveza potpisuje ugovore u ime Saveza.
5) Tajnik saveza vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje.
6) Za tajnika ne može biti izabran
a) zastupnik u Skupštini Saveza,
b) član pravnog tijela Saveza,
c) aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri
godine,
d) članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
e) članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja
sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
f) menadžeri u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačene osobe,
odnosno posrednici za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti
osoba koja je to bila posljednjih godinu dana,
g) osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora
dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i
zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju
javnih dužnosti,
h) osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena
djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,
i) osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu
izjednačenim osbobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih
Zakonom o sportu,
j) osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima
sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na
temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja
njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima
menadžera u sportu.
Članak 46.
Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– zastupa Savez,- donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe
Saveza,
– rukovodi Stručnom službom Saveza i odgovoran je za njen rad,
– primarni je naredbodavac za izvršenje proračuna Saveza,
– odgovoran je za izvršenje zaključaka iz nadležnosti Skupštine i Izvršnog odbora
Saveza,
– dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvješće o svom radu,
– obavještava javnost o radu Saveza,
– prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez
prava odlučivanja,
– odgovoran je za komunikaciju s HNS-om,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor Saveza.
Pravna tijela
Članak 47.
1) Pravna tijela Saveza su Disciplinski sudac ili Disciplinska komisija, Komisija za žalbe i
Komisija za registraciju klubova i igrača .
2) Članove pravnih tijela imenuje Izvršni odbor na četverogodišnji mandate. Oni ne mogu biti
članovi niti jednog drugog tijela Saveza.
3) Predsjednik Komisije za žalbe i Disciplinske komisije, odnosno Disciplinski sudac, moraju
biti diplomirani pravnici.
Članak 48.
1) Komisija za žalbe je tijelo drugog stupnja, koje odlučuje o žalbama uloženim u disciplinskom
postupku, postupku registracija utakmica I postupku ovjere registracija klubova i igrača.
2) Nadležnost Komisije za žalbe detaljnije se uređuju Disciplinskim pravilnikom HNS-a,
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, Pravilnikom o registraciji klubova i igrača HNS-a i
Propozicijama određenog ranga natjecanja.
3) Komisija za žalbe ima predsjednika i dva člana. Komisija odlučuje većinom svih članova.
Sjednicu Komisije saziva njezin predsjednik i predlaže dnevni red.
Članak 49.
1) Disciplinska komisija (Disciplinski sudac) može izricati za počinjene prekršaje sankcije
utvrđene Disciplinskim pravilnikom HNS-a,
2) Za koje se prekršaje mogu izreći koje sankcije I u kojoj visini, kao i disciplinski postupak,
uređuje se Disciplinskim pravilnikom HNS-a.
3) Nadležnost, broj članova i način rada Disciplinske komisije-Disciplinskog suca, određuje se
Disciplinskim pravilnikom HNS-a,
4) Izvršni odbor može za vođenje disciplinskog postupka vezanog uz prekršaje iz pojedinog
natjecanja Saveza imenovati disciplinskog suca, a što se utvrđuje propozicijama odnosnog
natjecanja.
Članak 50.
1) Komisija za registracija klubova i igrača je tijelo koje registrira klubove, igrače i
ugovore, te prosljeđuje, kada je to propisima utvrđeno, HNS-u dokumentaciju na ovjeru i
registraciju.
2) Nadležnost i način rada Komisije za registraciju klubova i igrača uređuje se
Pravilnikom o registraciji klubova i igrača.
3) Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača ima predsjednika i dva člana.Opoziv članova tijela upravljanja
Članak 51.
1) Zastupnik u Skupštini i član Izvršnog odbora može se opozvati u sljedećim slučajevima:
– ukoliko je počinio djelo iz članka 63. ovog Statuta,
– ukoliko je izgubio državljanstvo Republike Hrvatske,
– ukoliko nakon provedenog disciplinskog postupka, konačnom odlukom, bude isključen
iz nogometne organizacije,
2) Zastupnik u Skupštini, osim u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, može biti opozvan i
ukoliko to učini član Saveza, kojeg zastupa.
Likvidator
Članak 52.
1) Likvidatora udruge bira i opoziva Izvršni odbor.
2) Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini
koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
3) Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do
okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
V
RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 53.
1) Savez, njegova tijela i službene osobe, članovi Saveza, igrači, treneri, nogometni suci,
službene osobe, koji djeluju u okviru Saveza priznaju nadležnost Arbitražnog suda za sport (u
daljnjem tekstu: CAS) u Lausanni, Švicarska, sukladno odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e .
2) U slučaju spora za, koje su nadležna pravosudna tijela FIFA-e, UEFA-e, CAS, Arbitraže
HNS i Arbitražnog suda HNS ili pravnih tijela Saveza ili HNS-a subjekti iz stavka 1. ovog članka
obvezuju se, da spor neće iznositi pred redovne sudove.
3) Savez i njegovi članovi suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela
HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Savez će osigurati poštivanje ovih obveza.
VI
NATJECANJA TE PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 54.
1) Savez organizira i koordinira sljedeća službena natjecanja:
– Prvenstva županijskih nogometnih liga
– Prvenstvo juniora
– Prvenstvo kadeta
– Prvenstvo pionira
– Prvenstvo mlađih pionira
– Prvenstvo početnika
– Prvenstvo prednatjecatelja
– Kup seniora na području NSŽSD-e.
– Kup juniora na području NSŽSD-e,
– Kup kadeta na području NSŽSD-e,
– Županijske malonogometne (futsal) lige
– Županijska ženska nogometna liga,
– Malonogometni (futsal) kup,
– Prvenstvo nogometa na pijesku,- Prvenstvo veterana
2) Izvršni odbor može odlučiti i održavanju natjecanja, koja nisu navedena u stavku 1. ovog
članka. Održavanje takvih natjecanja treba verificirati Skupština na prvoj sljedećoj sjednici.
3) Odluka o sustavu stalnih natjecanja na razini Županije sadrži:
– način natjecanja, bod sustav ili kup sustav,
– natjecateljski stupanj,
– natjecateljske lige – skupine u okviru istog stupnja natjecanja,
– broj klubova u određenom natjecateljskom stupnju i natjecateljskim skupinama,
– način stjecanja prava na natjecanja u odgovarajućem stupnju natjecanja i natjecateljskoj
skupini,
– uvjete, koje moraju ispunjavati klubovi u određenom natjecanju. Odluka o primjeni
sustava natjecanja donosi se najkasnije godinu dana prije početka natjecanja. Prijedlog
za izmjenu sustava natjecanja mora biti stavljen na javnu raspravu najkasnije dva (2)
mjeseca prije donošenja odluke o prijedlogu za promjenu sustava natjecanja.
4) Odluka o sustavu natjecanja mora biti u skladu s Odlukom o sustavu natjecanja,
koju je donio HNS.
Članak 55.
1) Savez i njegovi članovi su prvobitni vlasnici svih prava, koja proizlaze iz natjecanja
na razini Županije i drugih događanja, koja su u njihovoj nadležnosti, bez ograničenja u odnosu na
sadržaj, vrijeme, mjesto i zakon. Ova prava uključuju, između ostalog, sve vrste financijskih prava,
prava audiovizualnih i radio zapisa, prava reprodukcije i prijenosa multimedijska prava, marketinška i
promotivna prava, te nematerijalna prava kao što su grbovi i prava, koja proizlaze iz zakona o
autorskom pravu.
2) Savez i njegovi članovi su jedini ovlašteni za davanje ovlaštenja za distribuciju slike i
zvuka, te ostalih prijenosnika podataka s nogometnih utakmica.
VII
KATEGORIJE IGRAČA
Članak 56.
Natjecanja nogometnih klubova na području Splitsko-dalmatinske županije provode se u
sljedećim kategorijama igrača:
– odrasli – seniori i seniorke,
– mlađi uzrasti:
– juniori
– kadeti – kadetkinje
– pioniri
– mlađi pioniri
– početnici
– prenatjecatelji
– veterani.
VIII
STRUKOVNE UDRUGE
Članak 57.
1) Na razini Saveza osnivaju se, kao strukovne organizacije i organizacijski oblik
Saveza, Zbor nogometnih sudaca i Zbor nogometni trenera
2) Članovi Zbora nogometnih sudaca su svi nogometni suci koji imaju prebivalište ili
uobičajeno boravište na području Saveza, a članovi Zbora nogometnih trenera su svi
nogometni treneri koji djeluju u nekom od klubova koji je član Saveza. Trener koji nema
zaposlenje, član je Zbora ukoliko ima prebivalište na području Saveza.3) Zborovi obavljaju sljedeće aktivnosti: educiranje nogometnih sudaca, odnosno
trenera, skrb o unapređenju suđenja i trenerske djelatnosti, održavanje stručnih seminara,
pomoć nogometnim sucima i trenerima u statusnim pitanjima, izdavanje stručne literature.
4) Zbor nogometnih sudaca ne može predlagati liste sudaca ili povjerenike za suđenje
za pojedina natjecanja i nema nikakve nadležnosti u natjecanjima.
5) Zborovi imaju Skupštinu i Predsjedništvo, a njihovo ustrojstvo i način djelovanja
utvrđuju se Pravilnikom o radu Zbora koji donosi Izvršni odbor Saveza, a stupa na snagu
nakon što ga verificira HNS.
IX
IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE SAVEZA
Članak 58.
1) Savez ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću, iz sredstava, koje Županija i jedinice lokalne
samouprave osiguraju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni, koje su
izrekla nadležna tijela Saveza, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora sukladno Zakonu.
2) Savez snosi troškove predviđene godišnjim financijskim planom, ostale troškove, koje je
odobrila Skupština i troškove, koje je odobrio Izvršni odbor u okviru svoje nadležnosti, kao i sve
ostale troškove proistekle iz realizacije ciljeva Saveza.
3) Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih ovim Statutom, sukladno zakonu.
4) Proračunska sredstva strogo su namjenska sredstva i mogu se samo tako koristiti.
Članak 59.
1) Sredstvima, koja Savez ostvaruje vlastitom djelatnošću, raspolaže Savez.
2) Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza, sukladno godišnjem
programu.
3) Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava
svakog 31. prosinca.
4) Materijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima.
5) Savez je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema
propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih
organizacija.
Članak 60.
1) Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
2) Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u
zakup nepokretne i pokretne imovine.
3) Ako u obavljanju djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu Saveza
koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju njegovi ciljevi
utvrđeni Statutom.
X
PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA
Članak 61.
1) Razlozi za prestanak postojanja Saveza jesu:
a) odluka Skupštine o prestanku postojanja
b) pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
c) protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice skupštine, a ona nije održana
d) pravomoćna odluka suda o ukidanju udrugee) pokretanje stečajnog postupka
f)
na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a
nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju
novih članova.
2) U slučaju iz stavka 1. točke a) i e) ovog članka, likvidator je dužan nadležnom
uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8
(osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog
postupka.
3) Za donošenje odluke o prestanku rada Saveza potrebna je dvotrećinska većina
glasova svih zastupnika u Skupštini.
XI
RASPOLAGANJE IMOVINOM SAVEZA U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA
SAVEZA
Članak 62.
1) U slučaju prestanka rada Saveza, a nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova
likvidacijskog i drugih postupaka, imovina Saveza prelazi u vlasništvo sportske udruge, koja će
nastaviti djelatnost radi promicanja i razvitka nogometa na području Splitsko-dalmatinske županije.
2) Ukoliko takva sportska udruga neće postojati, imovinu Saveza predaje se udruzi, ustanovi ili
zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statute.
3) Postupak likvidacije u slučaju prestanka rada Saveza provesti će Likvidator.
XII
OSTALE ODREDBE
Zabrana rada i sudjelovanja u nogometnoj organizaciji
Članak 63.
1) Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest
mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda
ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja,
obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu skupštine i drugih tijela upravljanja
Saveza i njegovih članova niti može biti ovlaštena za zastupanje Saveza i njegovih članova.
2) Osoba kojoj je posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na sportskim
natjecanjima prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu
i na sportskim natjecanjima, ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove
u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti
može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.«.
3) Saveza je duža otkazati ugovor o radu ili drugi ugovor na temelju kojeg osoba iz stavka 1. i
2. ovog članka obavlja poslove ili sportsku djelatnost, odnosno razriješiti je dužnosti I funkcija u roku od
osam dana od saznavanja za pravomoćnu presudu i o tome obavijestiti registarsko tijelo. Na prestanak
ugovora o radu primjenjuju se opći propisi o radu.
4) Osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu
djeteta, odnosno maloljetnika udaljit će se od obavljanja poslova u Savezu ili klubu u kojima dolazi u
kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka.
Disciplinska odgovornost
Članak 64.
Članovi Saveza, klubovi, igrači, treneri, suci i službene osobe mogu biti kažnjeni zbog kršenja
Statuta, pravilnika i ostalih propisa Saveza prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, kojim se
određuju prekršaji, te vrste i visine kazni i ostalih disciplinskih sankcija.Pravo na žalbu
Članak 65.
Protiv svih odluka donesenih u svezi aktivnosti i djelatnosti nogometnog sporta, može se
izjaviti žalba, osim ako izričito nije određeno, da u pojedinom slučaju žalba nije dopuštena.
Izuzeće
Članak 66.
1) U postupcima koje vode tijela Saveza, članovi Saveza i pri donošenju odluka, koje oni
donose, ne mogu sudjelovati osobe-članovi tih tijela, koji su izravno zainteresirani u tom predmetu. Član
tijela, kad se rješava o prekršaju člana kluba, čiji je on član, izuzima se prilikom raspravljanja i
odlučivanja o tom predmetu.
2) U postupcima drugog stupnja ne mogu sudjelovati osobe,koje su sudjelovale u postupku ili pri
odlučivanju u prvom stupnju.
Članak 67.
1)
2)
3)
4)
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge
prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.
Priznanja i nagrade
Članak 68.
1) Savez dodjeljuje priznanja i nagrade u znak priznanja i časti za osobite doprinose
razvitku nogometnog športa na području Splitsko-dalmatinske županije, a temeljem odluka Skupštine
Saveza
2) Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada, koji donosi Izvršni odbor, uređuje se postupak,
uvjeti i način predlaganja kandidata.
XIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 69.
1) Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo
donošenje.
2) Tumačenje Statuta daje Skupština.
Članak 70.
1) Svi opći akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana
njegovog stupanja na snagu.
2) Članovi Saveza dužni su uskladiti svoje opće akte s ovim Statutom u roku od 120
dana, od dana njegovog stupanja na snagu.
Članak 71.
1) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu po pravomoćnosti
rješenja o upisu u registar udruga i ista se objavljuje u službenom glasilu saveza.2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici
Skupštine Saveza održanoj 25. veljače 2015. godine.
Broj: 2027-3/2016
Split, 16.12.2016.
Predsjednik Skupštine:
Vinko Radovani

1. ŽNL

Rezultati

       
Domaći Gosti Datum Rezultat
Postira-Sardi Mračaj 22.11.2020 3 : 0
Imotski Val 21.11.2020 3 : 0
Orkan Omladinac Vranjic 21.11.2020 1 : 1
Vinjani Jadran (T) 22.11.2020 1 : 1
Primorac (S) Mladost Proložac 21.11.2020 0 : 2
Poljičanin 1921 Omiš 21.11.2020 0 : 4
GOŠK (KG) Jadran (KS) 21.11.2020 2 : 2

Poredak

Poz. Klub OU POB NER POR GR Bod
1 Omiš 11 8 0 3 11 24
2 GOŠK (KG) 11 6 5 0 12 23
3 Mladost Proložac 11 7 1 3 15 22
4 Omladinac Vranjic 11 6 4 1 12 22
5 Orkan 11 6 3 2 6 21
6 Jadran (T) 11 5 4 2 15 19
7 Val 11 4 4 3 3 16
8 Primorac (S) 11 3 4 4 1 13
9 Imotski 11 3 4 4 -6 13
10 Postira-Sardi 11 3 1 7 -4 10
11 Jadran (KS) 11 2 3 6 -9 9
12 Mračaj 11 2 3 6 -15 9
13 Vinjani 11 1 3 7 -16 6
14 Poljičanin 1921 11 1 1 9 -25 4

Raspored

Kolo 12    
Domaći Gosti Datum
Mračaj Jadran (KS) 28.11.2020 13:30
Omiš GOŠK (KG) 28.11.2020 13:30
Mladost Proložac Poljičanin 1921 29.11.2020 13:30
Jadran (T) Primorac (S) 28.11.2020 14:00
Omladinac Vranjic Vinjani 28.11.2020 13:30
Val Orkan 28.11.2020 13:30
Postira-Sardi Imotski 29.11.2020 13:30

2. ŽNL

Rezultati

Kolo 10      
Domaći Gosti Datum Rezultat
Glavice 1991 Adriatic 21.11.2020 3 : 2
Dalmatinac Split Čaporice Trilj 21.11.2020 4 : 2
Trilj 2001 Vrlika 21.11.2020 3 : 2
Jadran (S) Mosor Žrnovnica 22.11.2020 6 : 0
Trogir 1912 Tekstilac 05.12.2020 - : -

Poredak

Poz. Klub OU POB NER POR GR Bod
1 Trogir 1912 8 8 0 0 23 24
2 Glavice 1991 9 7 0 2 14 21
3 Tekstilac 9 6 0 3 11 18
4 Jadran (S) 9 6 0 3 10 18
5 Dalmatinac Split 8 5 0 3 0 15
6 Mosor-Sveti Jure 9 3 2 4 8 11
7 Čaporice Trilj 9 2 2 5 -6 8
8 Mosor Žrnovnica 8 2 1 5 -5 7
9 Adriatic 9 2 1 6 -8 7
10 Vrlika 9 2 0 7 -34 6
11 Trilj 2001 9 1 2 6 -13 5

Raspored

Kolo 11    
Domaći Gosti Datum
Mosor Žrnovnica Trogir 1912 28.11.2020 13:30
Vrlika Jadran (S) 28.11.2020 13:30
Čaporice Trilj Trilj 2001 29.11.2020 13:30
Glavice 1991 Dalmatinac Split 29.11.2020 13:30
Mosor-Sveti Jure Adriatic 29.11.2020 13:30

3. ŽNL

Rezultati

Kolo 6      
Domaći Gosti Datum Rezultat
Levanda Jelsa 22.11.2020 1 : 2
Sloga Dol na Hvaru Vatra 21.11.2020 1 : 1
Mladost Sućuraj Varbonj 22.11.2020 0 : 1
Vrisniki Hvar 22.11.2020 1 : 4
SOŠK Svirče Jadran (SG) 21.11.2020 1 : 3

Poredak

Poz. Klub OU POB NER POR GR Bod
1 Hvar 6 4 2 0 16 14
2 Varbonj 6 4 2 0 6 14
3 Jadran (SG) 6 3 1 2 6 10
4 Vatra 6 3 1 2 1 10
5 SOŠK Svirče 6 2 3 1 0 9
6 Vrisnik 6 2 1 3 -6 7
7 Jelsa 6 1 3 2 -4 6
8 Sloga Dol na Hvaru 6 1 2 3 -4 5
9 Levanda 6 1 1 4 -1 4
10 Mladost Sućuraj 6 1 0 5 -14 3

Raspored

Kolo 7    
Domaći Gosti Datum
Jadran (SG) Levanda 28.11.2020 14:00
Hvar SOŠK Svirče 28.11.2020 14:30
Varbonj Vrisnik 28.11.2020 14:00
Vatra Mladost Sućuraj 28.11.2020 11:30
Jelsa Sloga Dol na Hvaru 28.11.2020 14:00